Ungarsk aftenfalk gæster Danmark

I august og september 2015 blev udsædvanligt mange aftenfalke observeret i Danmark. I den forbindelse blev en ringmærket ungfugl aflæst flere gange ved Skjern Enge, blandt andet 29. august hvor Gert Sørensen tog nogle flotte billeder af fuglen. Det er kun anden gang en ringmærket aftenfalk genmeldes i Danmark.

Den unge aftenfalk var ringmærket som redeunge 1½ måned forinden, 25. juni 2015, i en rede ved Tiszafüred i det østlige Ungarn, 1.260 km sydøst for Skjern Enge.

Det første fund i Danmark af en ringmærket aftenfalk var også af en ungfugl fra Ungarn, som var mærket i 2013. Denne fugl blev også set 1½ måned senere, den gang var det på Anholt. I Danmark er aftenfalk ringmærket blot én gang, det var 3. september 1997 på Christiansø.

Den unge aftenfalk på Skjern Enge blev set sammen med fire andre aftenfalke, og de blev set på egene i en udsædvanlig lang periode, fra 28. august til 20. september. Det er kendt at aftenfalke kan optræde i småflokke specielt ved overnatningspladser. Aftenfalk er en fåtallig trækgæst i Danmark, og antallet af fugle svinger meget fra år til år. Det er typisk i forbindelse med længerevarende højtryksperioder med østenvind i trækperioden, at der kan ses mange aftenfalke i Danmark. Aftenfalk yngler fra det østlige Centraleuropa til langt ind i Sibirien. I Europa er det Ungarn, Ukraine og det sydlige Rusland der har de største ynglebestande. Aftenfalk overvintrer i det sydlige Afrika.

Foto: Ung farvemærket aftenfalk, 29. august 2015, Skjern Enge (Gert Sørensen).

Aftenfalk_Gert-Sørensen_29082015b