En temmelig gammel tejst

Det er kendt at alkefugle kan blive temmelig gamle, op til 20-30 år, hvis de ellers overlever diverse strabadser som olieforurening og fiskenet, og undgår at blive dræbt af en rovfugl eller måge.

Et genfund Ringmærkningscentralen har modtaget bekræfter dette: 7. september 2014 blev en ringmærket nylig død tejst fundet på Hasmark Strand på det nordlige Fyn. Tejsten var tilsyneladende dræbt af et dyr eller en fugl.

Det viste sig, at tejsten var ringmærket 9. juli 1990 som unge på Sejerø nord for Kalundborg 58 km fra Hasmark Strand. Denne tejst blev således 24 år og 2-3 måneder gammel. Det er den næstældste dansk-mærkede tejst nogensinde. Den ældste danske tejst blev 28 år og 11 måneder og den ældste i Europa blev 29 år 11 måneder.

Ringmærkning har vist, at tejster fra den danske bestand er meget stationære og forbliver i Kattegat og indre danske farvande om vinteren. Derimod gæster fugle fra den svenske vestkyst, især Kattegat og bælterne mens fugle fra Østersø-bestanden i stor udstrækning gæster de dansk farvande omkring Bornholm, ved Møn og Falster, samt i mindre udstrækning de indre danske farvande og Kattegat.

I Danmark, som udgør artens sydligste udbredelse, yngler tejst mellem sten, f.eks. på havnemoler, og i lerklinter på øer og skær i Kattegat, Store Bælt samt i farvandet omkring Samsø og Sejerø. Bestanden er vurderet til 1.500 par, hvoraf næsten halvdelen yngler på Hirsholmene.

Den smukke tejst er blot 32-38 cm lang. Foto: Mikkel Willemoes.

Ung dansk skestork besøger De Kanariske Øer

5½ måned efter at en nyudklækket skestork blev ringmærket i en rede på Vårholm i Limfjorden 15. maj 2014, står samme fugl 30. oktober på en golfbane på østkysten af øen Fuerteventura (se billedet). De fleste skestorke fra Vårholm-kolonien forlader normalt Danmark i september. Den unge fugl har således fløjet mindst 3.675 km mod sydvest på formentlig mindre end to måneder.

I 2003 indgik Ringmærkningscentralen i et større europæisk ringmærkningsprogram af skestorke. Til og med 2014 er 168 skestorkeunger ringmærket i Danmark, alene 131 de seneste tre år. Langt de fleste fugle er også farvemærket. Foreløbige resultater tyder på at skestorke fra de nordvesteuropæiske bestande trækker til kystegnene i det nordlige Senegal og sydlige Mauretanien for at overvintre. Den unge danske skestork på Fuerteventura er formentlig kommet lidt ud af kurs på vej mod vinterkvarteret. I øvrigt tyder det på at de unge skestorke først vender tilbage til de områder, hvor de blev udklækket, når de er 3-4 år gamle.

Skestorken begyndte at yngle i Danmark i 1996 efter 27 års fravær. I 2013 blev den danske bestand vurderet til 154 par fordelt på 7 kolonier alle i det vestlige og nordlige Jylland. Danmark er det nordligste yngleområde for arten.

Foto: Juan Sagardía Pradera

Spoobill DKC Green V068

Fløj nordpå om efteråret

Vi har netop modtaget følgende interessante genfund af en ringmærket fugl: En mosehornugle blev fundet skadet 5. november 2014 på en vej nær Østerild i Thy. Uglen døde desværre samme dag.

Uglen var ringmærket blot tre måneder tidligere (6. august) som redeunge i Friesland i Holland, godt 478 km sydsydvest fra Østerild (fuldt optrukket linje på kortet). Den unge ugle er således fløjet mod nord – modsat hvad der normalt forventes om efteråret. Et tidligere tilsvarende genfund af en fugl fra Frankrig, som samme efterår trak til Danmark, kunne antyde at nogle af de mosehornugler, der overvintrer i Danmark, kommer syd fra.

Der er ringmærket 190 mosehornugler i Danmark, og 8 er genmeldt: 2 i Frankrig, 1 i Tyskland og 5 i Danmark (angivet med røde nåle på kortet). I alt 7 fugle mærket i udlandet er genfundet i Danmark: 2 fra Finland, 3 fra Sverige, 1 fra Tyskland og 1 fra Frankrig (hvide nåle).

Mosehornuglen er en sjælden ynglefugl i Danmark men en almindelig træk- og vintergæst. Fugle fra Norge, Sverige, Finland og Rusland er trækfugle og overvintrer i Vest- og Centraleuropa.

Mosehornugle 2014

Årets julegave ide

Vores nye flotte bog Færøsk Trækfugleatlas er nu i handelen. Bogen koster DKK 250 og kan foreløbig købes i Museumsbutikken på Zoologisk Museum og i Naturbutikken (bl.a. online). Vi har holdt to fine receptioner: én i Tórshavn på Færøerne og én her på museet. Begge var velbesøgte med interessante taler.

Atlasset beskriver færøske fuglearters træk og vandring på basis af ringmærkede fugle på 264 sider med farvebilleder, figurer og kort. Værket henvender sig til alle naturinteresserede.

Billederne er fra receptionen i Tórshavn, hvor førsteforfatter Sjurdur Hammer ses i baggrunden på det midterste billede (foto: Sofie Rosa Madsen).

Færø-atlas3