Første vinterfund af danskmærket misteldrossel

Den 29. januar 2017 blev en ringmærket misteldrossel skudt i landsbyen Berville-Sur-Meer i Normandiet, Nordfrankrig. Fuglen var ringmærket 3½ år tidligere, 27. august 2013, som ungfugl i Lild Klitplantage i Thy, omkring 1.027 km fra den franske landsby.

Der er ringmærket relativt få misteldrosler i Danmark, omkring 570, heraf er lidt over 10 fugle genfundet hvor 7 er fundet i udlandet: en i Holland, fem fra Frankrig og en i Norditalien. Alle tidligere 7 fund er fra trækperioden, enten efterår (6) eller forår (1). Derfor er genfundet i landsbyen Berville-Sur-Meer i Normandiet det første fra vinterperioden af en misteldrossel ringmærket i Danmark.

Misteldrossel yngler i hele landet, men er mest udbredt i Jylland. I Europa er de nordlige bestande trækfugle som overvintrer i Vest- og Sydeuropa. I Danmark overvintrer en del misteldrosler i milde vintre.

Misteldrossel er en af de almindelige danske ynglefugle hvor vores viden om overvintringsområdet er mangelfuld. Foto: Henning R. Sørensen.