Følg to unge nordjyske kongeørne

I juni blev tre kongeørne-unger i tre forskellige reder i Nordjylland ringmærket og forsynet med GPS/GSM-sendere af forskere og ringmærkere fra museet inkl. Ringmærkningscentralen. Nu er det muligt dagligt at følge to af de unge ørnes færden.

Læs om projektet (på engelsk) og se aktuelle kort her.
Læs omtale af projektet på dr.dk VIDEN her (fra 6. december 2015).
Eller første pressemeddelelse om projektet her (fra 9. juni 2015).

Foto: Høstemark ungen da den var ca. 5 uger gammel og endnu var for lille at få påsat GPS-sender (Anders Tøttrup).

kongeoern_kreditering_anders_t_ttrup_small

En sildemåge fra Sprogø er for tiden i Tunesien

Sildemågen blev ringmærket som redeunge 23. juni 2012 på Sprogø i Storebælt. Fuglen er nu godt 3½ år efter aflæst 9. september og 28. oktober på strandene syd for havnebyen Gabes i Tunesien, omkring 2.400 km syd for Sprogø. Da fuglen var godt 1½ år, blev samme fugl set 20. november 2013 i Banc d’Arguin National Park i Mauretanien, godt 4.500 km sydvest for Sprogø.

De fleste sildemåger, der yngler i Danmark, trækker om efteråret mod sydvest langs Europas vestkyst til bl.a. til Nordvest- og Vestafrika. Enkelte trækker dog direkte syd til det vestlige og centrale Middelhav. Sildemågebestanden, som yngler på Bornholm og Ertholmene, trækker primært mod sydsydøst eller sydøst for at overvintre i Østafrika.

Det interessante ved sildemågen fra Sprogø er, at den både har besøgt Vestafrika og det centrale Nordafrika, to områder adskilt med over 3.000 km.

Foto: Den farvemærkede sildemåge i Tunesien (Foued Hamza).

Sildemaage-med-kort

Overvågningen af West Nile Virus i 2014

Der blev ikke fundet West Nile Virus (WNV) eller det nærtbeslægtede Usutu virus (USUV) i prøver indsamlet fra Afrika-trækkende småfugle ankommet til Danmark i 2014.

Der blev dog fundet to prøver positive for WNV antistoffer (hos havesanger og rødrygget tornskade) og én prøve positiv for USUV antistoffer (havesanger). Dette viser, at disse fugle på et tidspunkt har været inficeret med WNV eller USUV. Da antistoffer formodes at blive i blodet i mindst et halvt år efter infektion med WNV, behøver infektionen ikke have forekommet for nylig og således ikke i Danmark. Tre fugle med antistoffer ligger på niveau med tidligere års resultater.

I 2014 fik Ringmærkningscentralen indsamlet i alt 288 prøver fra 15 småfuglearter, alle mellem- eller langdistancetrækkende arter, flest af løvsanger (79), rødstjert (57) og havesanger (44). Prøverne blev indsamlet under forårstrækket i perioden 13.-22. maj 2014 på Christiansø og i Blåvand.

Det nationale overvågningsprogram af West Nile Virus startede i 2011 og udføres af Fødevarestyrelsen, DTU Veterinærinstituttet (Lindholm) og Ringmærkningscentralen SNM/KU. Formålet er at undersøge forekomsten af WNV, USUV og WNV-antistoffer i dyr i Danmark samt at opbygge et diagnostisk beredskab for WNV.

Foto: Blodprøve tages på en gærdesanger (Henrik Knudsen).Fuglen i centrum 2-lille

Ung dansk skestork besøger De Kanariske Øer

5½ måned efter at en nyudklækket skestork blev ringmærket i en rede på Vårholm i Limfjorden 15. maj 2014, står samme fugl 30. oktober på en golfbane på østkysten af øen Fuerteventura (se billedet). De fleste skestorke fra Vårholm-kolonien forlader normalt Danmark i september. Den unge fugl har således fløjet mindst 3.675 km mod sydvest på formentlig mindre end to måneder.

I 2003 indgik Ringmærkningscentralen i et større europæisk ringmærkningsprogram af skestorke. Til og med 2014 er 168 skestorkeunger ringmærket i Danmark, alene 131 de seneste tre år. Langt de fleste fugle er også farvemærket. Foreløbige resultater tyder på at skestorke fra de nordvesteuropæiske bestande trækker til kystegnene i det nordlige Senegal og sydlige Mauretanien for at overvintre. Den unge danske skestork på Fuerteventura er formentlig kommet lidt ud af kurs på vej mod vinterkvarteret. I øvrigt tyder det på at de unge skestorke først vender tilbage til de områder, hvor de blev udklækket, når de er 3-4 år gamle.

Skestorken begyndte at yngle i Danmark i 1996 efter 27 års fravær. I 2013 blev den danske bestand vurderet til 154 par fordelt på 7 kolonier alle i det vestlige og nordlige Jylland. Danmark er det nordligste yngleområde for arten.

Foto: Juan Sagardía Pradera

Spoobill DKC Green V068

Ny art for Danmark ringmærket ved Gedser

Lørdag den 18. oktober 2014, fangede og ringmærkede Gedser Fuglestation en ny art for landet: en 1k han gråstrubet drossel (Turdus obscurus). Fuglen er dermed også en ny ringmærkningsart for Danmark.

Gråstrubet drossel yngler i det østlige Sibirien i området mellem Jenisej folden og det Okhotske Hav og mod syd til Mongoliet. Arten overvintrer i Japan, på Filippinerne og i Sydøstasien. Gråstrubet drossel er en meget sjælden gæst i Europa, med under 10 fund i Norge, Sverige og Finland. Flest er set i Storbritannien med i alt 40 fund.

Læs mere om fangsten på Gedser Fuglestations blog eller i DR Nyhederne (23. okt).

Foto: Anders W O Nielsen.

Gråstrubet drossel Gedser 2014-10-18 Anders OW Nielsen

Havørn udklækket i Danmark, yngler i Danmark, måske

Et havørne-par har i år forsøgt at yngle nær den østlige del af Arresø. Den 27. juli lykkedes det naturfotografen Helle Krogsgaard at få nogle fine billeder af ørne-parret, da de ivrigt kaldende fløj ind over hendes have ved Arresø. Den ene fugl var ringmærket og sammen med redekoordinator Jens Lykkebo lykkedes det at aflæse ringnummeret på billederne.

Havørnen, en han, blev ringmærket fem år tidligere, 28. maj 2009, som unge i en rede på Tærø ved Møn. Hvis han-ørnen yngler ved Arresø er den rykket ca. 110 km mod nord i forhold til hvor den blev udklækket.

Formålet med museets ringmærkning af havørne er at indsamle data om de danske ynglefugles spredningsforhold, stedtrofasthed, dødelighed, trækforhold, overvintringsforhold og udvekslingsgraden mellem regioner i Nordeuropa. Siden projektet begyndte i 2007, er der ringmærket 39 havørneunger i Danmark, heraf 11 i år, hvilket er rekord. Ringmærkningsprojektet udføres i tæt samarbejde med DOF og DOFs redekoordinatorer.

Foto: Helle Krogsgaard

Havørn 27-07-2014 Helle Krogsgaard